0940 719 792           jurajcesnek@yahoo.com
 

Vykonávam znaleckú činnosť v odbore Stavebníctvo v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností v okresoch: Žilina, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Čadca, Považská Bystrica, Púchov, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Turčianske Teplice a prípade po dohode aj v  inej lokalite.

Na tejto stránke Vám v krátkosti je prezentovaný rozsah mojich služieb, ako aj zoznam potrebných podkladov, ktoré budem potrebovať od zadávateľa / objednávateľa pri vypracovaní znaleckých posudkov pre rôzne účely (napr. zriadenie záložného práva pre banky – hypotekárny úver, zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností, prípadne pre iné právne úkony).

V prípade otázok ma kontaktujte telefonicky alebo emailom, alebo čítajte nižšie.

Potrebné podklady pre vypracovanie znaleckého posudku:

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTU

list vlastníctva – aktuálny, môže byť generovaný cez katasterportal.sk

kópia katastrálnej mapy  na pozemky, na ktorých stojí dom, v ktorom sa nachádza byt, môže byť generovaný cez katasterportal.sk

doklad o veku domu (na vyžiadanie vydáva správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia, ak sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, sú potrebné doklady o veku pre dom (jestvujúci) a pre byt (nadstavbu alebo vstavbu)

nadobúdacie doklady aktuálneho vlastníka bytu (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, atď.)

pôdorys bytu - nie je bezpodmienečne nutný, znalec si vyhotovuje sám

osobná obhliadka znalcom

fotodokumentácia – vytvorená znalcom


VŠEOBECNÁ HODNOTA NEBYTOVÉHO PRIESTORU

list vlastníctva – aktuálny, môže byť generovaný cez katasterportal.sk

kópia katastrálnej mapy  na pozemky, na ktorých stojí dom, v ktorom sa nachádza byt, môže byť generovaný cez katasterportal.sk

doklad o veku domu (na vyžiadanie vydáva správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia, ak sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, sú potrebné doklady o veku pre dom (jestvujúci) a pre byt (nadstavbu alebo vstavbu)

nadobúdacie doklady aktuálneho vlastníka bytu (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, atď.)

nájomné zmluvy na nebytový priestor, alebo zoznam nájomcov

pôdorys bytu - nie je bezpodmienečne nutný, znalec si vyhotovuje sám

osobná obhliadka znalcom

fotodokumentácia – vytvorená znalcom


VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

list vlastníctva – aktuálny, môže byť generovaný cez katasterportal.sk

kópia katastrálnej mapy  na pozemok alebo geometrický plán potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (červená pečiatka katastrálneho úradu)

iné doklady – napr. územnoplánovacia informácia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie atď. – nie je bezpodmienečne nutné

osobná obhliadka znalcom

fotodokumentácia – vytvorená znalcom


VŠEOBECNÁ HODNOTA RODINNÉHO DOMU

list vlastníctva – aktuálny, môže byť generovaný cez katasterportal.sk

kópia katastrálnej mapy  na pozemky, na ktorých stojí rodinný dom

doklad o veku rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, atď.)

projektová dokumentácia rodinného domu

osobná obhliadka znalcom

fotodokumentácia – vytvorená znalcom


VŠEOBECNÁ HODNOTA ROZOSTAVANÉHO RODINNÉHO DOMU (AKÉHOKOĽVEK OBJEKTU) A  URČENIE JEHO ROZOSTAVANOSTI

list vlastníctva – aktuálny, môže byť generovaný cez katasterportal.sk

geometrický plán na zameranie rozostavanosti stavby, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (červená pečiatka katastrálneho úradu)

stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti

kompletná projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní

osobná obhliadka znalcom

fotodokumentácia – vytvorená znalcom


VŠEOBECNÁ HODNOTA PREVÁDZKOVEJ BUDOVY

list vlastníctva – aktuálny, môže byť generovaný cez katasterportal.sk

kópia katastrálnej mapy  na pozemky, na ktorých stojí prevádzková budova, môže byť generovaný cez katasterportal.sk

doklad o veku domu, alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia, ak sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, sú potrebné doklady o veku pre dom (jestvujúci) a pre byt (nadstavbu alebo vstavbu)

projektová dokumentácia prevádzkovej budovy

nájomné zmluvy na budovu ako celok alebo jej častí, alebo zoznam nájomcov

osobná obhliadka znalcom

fotodokumentácia – vytvorená znalcom


POŠKODENOSŤ STAVBY

potrebné podklady sú špecifikované pri zadaní znaleckého posudku zadávateľom

neoddeliteľnou súčasťou je osobná obhliadka, zameranie a fotodokumentácia

NÁJOM POZEMKOV

potrebné podklady sú špecifikované pri zadaní znaleckého posudku zadávateľom

neoddeliteľnou súčasťou je osobná obhliadka, zameranie a fotodokumentácia

VECNÉ BREMENÁ

Inžinierske siete

list vlastníctva – aktuálny, môže byť generovaný cez katasterportal.sk

kópia geometrického plánu – zameranie uloženej inžinierskej siete- potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (červená pečiatka katastrálneho úradu)

porealizačné zameranie predmetného vedenia siete

projektová dokumentácia inžinierskej siete

osobná obhliadka znalcom

fotodokumentácia – vytvorená znalcom


Právo prechodu/prejazdu cez pozemok

list vlastníctva – aktuálny, môže byť generovaný cez katasterportal.sk

kópia katastrálnej mapy  na pozemok alebo geometrický plán potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (červená pečiatka katastrálneho úradu)

iné doklady – napr. územnoplánovacia informácia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie atď. – nie je bezpodmienečne nutné

kópia geometrického plánu – zameranie časti parcely, ktorej sa právo prechodu/prejazdu týka

osobná obhliadka znalcom

fotodokumentácia – vytvorená znalcom


Právo doživotného užívania/obývania nehnuteľností a príslušenstva

budú špecifikované zadávateľovi po prerokovaní predmetnej situácie zo znalcom

osobná obhliadka znalcom

fotodokumentácia – vytvorená znalcom

 
 

© Autorské právo Znalecké posudky Žilina

0940 719 792

jurajcesnek@yahoo.com